Amarin

Rin007
Ad 2:
Try a new drinks recipe site
2023-03-19 10:46:51 (UTC)

ทหารเอกชนเท่านั้นที่สามารถสังหารบิ้กตู่

ประเทศไทยเคยใช้หลักทรัพย์เหม่องทองอุคราเพื่อให้อเมริกามาพิมพ็ธนบัตรดอลบ่าห์คู่กับเงินบรทถึงในไทย แต่อเมริกาจ้างทหารเอกชนมาควบคุมและเข้าไปนับจำนวนเงิน หลังจากนั้นใช้ทหารขนเงินดอลล่าห็ออกไป อาจจะข้ามโลกเพราะใช้ยูเอฟโอ ข้อเสีย เกิดการปล้นเงินได้ ถ้าภายในกองทัพอเมริกามึการวางแผนซ้อน
คดีเหมืองทองอัคราบิ้กตู่อาจจะไม่รู้ว่าไทยเราให้สมัปทรนเพื่อเป็นหลักทรุพย์ผบิตเงิน โดยค่าเงินไม่ตกแบะไม่เฟ้อ คู่กับอเมริกา ย้อนความโบราณเราเป็นคนริเริ่มขนเงินหมื่นเหรียญดอลล่าห์มาให้กษัตริย์ไทยทำเงินเครดิตแลกเปลี่ยนเพียงสัมปทานป่าไม้ ไม่มีใครสอนบิ้กตู่หรือไง อาจตะเป็นความลับชั้นสูงของธนาคารชาติ


Ad:0