Gemmie

Gemmiec's diary
Ad 0:
2022-06-28 19:27:00 (UTC)

Hôm nay là một ngày vui

Hôm nay chị Kế toán Trưởng đã cho tớ dữ liệu để làm Báo Cáo Tốt Nghiệp rồi. Mọi việc ngày hôm nay đều suông sẻ chỉ có điều sáng dậy vẫn một mình. Tối hôm trước mình bẫy chụt dính tận 3 con :)) đáng đời lắm này.


Ad:0