Camila Maita 🍁

Camila's Photo Album Playlist
2020-12-17 15:36:00 (UTC)

Shoutout Friends Thurs: December 31, 2020:

#GoodbyeKiaraMartinez

Clip: Kiara farewells to Shoutout Studio:
Evan: We have to say goodbye to Kiara Martinez.
(Kiara hugs Rolando)
Rolando: Thanks for the text Kiara.
(Kiara hugs Geovanna)
(Kiara hugs Martina R)
(Kiara hugs Camila Redona)
Camila: Rolando x Series is super much fun, and we're gonna missed you Kiara.
(Kiara hugs Dianna R)
Kiara M: I missed the show so much for 2 years, and now I am quitting for the show for 2 years. (crying and tears)
(Kiara hugs Brisa)
Brisa: Take care Kiara. (hugs back)
(Kiara hugs Paulina Mia)
(Kiara hugs Kimberly Romero)
(Kiara hugs Paola H)
(Kiara hugs Celeste R)
(Kiara hugs Celeste L)
(Kiara hugs Thea Lopez)
(Kiara hugs Daniella Amora)
(Kiara hugs Juliana S)
(Kiara hugs Santitos)
(Kiara hugs Bryana Alejandra)
Bryana V: Bye Kiara Martinez! Goodluck!
(Kiara hugs Samantha H)
(Kiara hugs Marga Moreno)
(Kiara hugs Andrea Leal)
Andrea Leal: Thank you Kiara for the show!
(Kiara hugs Emilio G)
(Kiara hugs Moon)
(Kiara hugs Tiffany N)
(Kiara hugs Angel O)
(Kiara hugs Evelyn B)
Evelyn B: Bye Kiara!
(Kiara hugs Frida C)
(Kiara hugs Kassie Avery)
(Kiara hugs Kassie A)
(Kiara hugs Nani Marie)
(Kiara hugs Sav Cook)
Sav Cook: Kiara is feeling heartbroken right now.
(Kiara hugs Naomi)
(Kiara hugs Miranda)


Ad:0
PropellerAds