Missy

Missy's diary
Ad 2:
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.
2020-10-29 04:28:02 (UTC)

Ang paggamit ng barayti ng wika

Magagamit mo ang barayti ng wika sa buhay mo sa pamamagitan ng matututo ka na respetuhin ang kapwa mo kung paano niya inihahayag ang salita at dahil sa kamalayan mo sa iba't ibang barayti ng wika halimbawa na rito kapag nais mong pumunta sa ibang lugar dito sa ating bansa, tulad sa ilocos kapag ikaw ay pumunta sa ilocos magkakaroon ka ng kaalaman kung ano ang kanilang ginagamit na salita doon. Magagamit mo rin ito upang makisabay sa mga nauusong salita, malalaman mo rin sa barayti ng wika kung ano ang katangian ng isang tao at kung ano ang katayuan nito sa lipunan kaya't alam mo kung paano mo sila pakikisamahan, magagamit mo rin ito upang maiangkop mo ang iyong salita kung ito ba ay mas nakakatanda sayo o ang iyong kausap ay nakakabata sayo.


Ad:0
Try a new drinks recipe site