Denielle Patrick A. Lopez

Patrick'sDiary
Ad 2:
2020-10-27 16:00:00 (UTC)

Filipino

Mahalaga ang Ama sa akin dahil kung wala sila ay wala rin tayo sa mundong ito.Sila rin ang nagsasakripisyo at nagsisikap na magtrabaho upang maitaguyod ang ating mga pamilya.Dapat natin silang pahalagahan dahil sila ay mga dakilang bayani ng ating mga pamilya.
Ang aking mga natutunan sa unang aralin na ito ay dapat nating pahalagahan ang ating mga Ama,respetuhin at mahalin ng lubuslubusan anuman ang kanilang ugali.Akin ring natutunan na ang bansang Singapore ay isang maunlad na bansa,mayroon silang mga batas na dapat nating sundin at mga kaugalian na dapat nating respetuhin.


Ad:2