Limuelle

Limuelle
Ad 2:
2020-09-26 02:17:13 (UTC)

Journal A1-2

1. Hindi ka madaling maloloko ng ibng tao, lalo kung ikaw ay pupunta ng ibang bansa o lugar.
2. Matututunan mong makisalamuha sa iyong kapwa sa maayos na pamamaraan.
3. Maaaring makatulong sa ibang tao na konti ang kaalaman sa ibang wika.
4. Karagdagang kaalaman at
mapadali ang pakikipagusap mo sa iyong kaibigan,magulang, guro at ibang tao.
5. Bilang isang Pilipino, maiintindihan ko ang aking kapwa kapag ginamit nila ang salitang tagalog.


Ad:2