Kevin

Journal
Ad 2:
2020-09-19 11:00:02 (UTC)

Pagpapahalaga sa Wika

Mahal na talaarawan,

Maipapakita ko ang pagpapahalaga sa wika sa paggamit nito araw-araw, sa paraang pagkokomunikasyon sa iba, pagsusulat o pagbabasa ng mga basahin, at iba pa, ipagmamalaki ko ang wika at hindi ko ito ikahihya, magpapatuloy ako sa pag-aaral ng kultura ng wika upang maintindihan ko ito ng lubos kung gagamitin ko ang wika, at magpapakita ako ng respeto sa wika, gagamitin ko ito nang maayos at sa tamang paraan.

Lubos na gumagalang,
KEVIN LUGUE


Ad:2