Aeisha

Aeisha
2020-09-11 12:34:29 (UTC)

Aeisha Notada . (diary)

Ang aking pananaw ukol sa pagkakasundo, at paglalamangan na aking na saksihan sa aming tahanan, Ay minsang hindi pagkakasundo naming magkapatid ,katulad ng pag-aaway dahil sa gawaing bahay . Kapag naman nasa paaralan ako nasusubaybayan ko ang pag kukompitensya sa grado nang aking mga kamag-aral , at hindi pagsasang ayon sa iisang opinion. At kapag naman nasa komunidad ay ang hindi pag sunod ng mga ibang tao sa batas dahil may mga sarili silang gustong gawin ,at pinaniniwalaan , At sa pang kalanatan naman ukol sa pagpapalakad ng gobyerno hindi maiiwasang merong tumututol at hindi pag sng ayon ng mgaa mamamayan .
Ito lamang po ang aking pananaw ukol sa topic na ito salamat.