Dreamer

Games of Life
Ad 0:
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.
2015-03-30 00:13:21 (UTC)

oh athens

En me kofteii an miniskeii athina en me kofteii an den ton ksanado potte en me kofteii an den ertei potte kipro en me koftei an proxorisei i kounenta h oi en me koftei ti mou laleii i kolliti m j i elena en me koftei an den areskei tis manass m en me koftei an en gay h straight en me koftei tiiiipoooteeee!!! to monoo p theloo en na touu ksanamilisoo! thelo na mathoo jiallaa gt imee siourii krifkei pollaa (oi ksepitidess). j nmz enna pellanoo os ti deuteraa gt en antexo na men tou stelloo j enna fakko pano m j enna travoo maliaa (oii a!) allaa opos m ipee j i anthiee enna kamoo POLLII ipomonii an pragmatikA thelo na petixeii oti enii na gineii!! kalinixtaaa!!! (men apantiseisss)


Ad:0
https://monometric.io/ - Modern SaaS monitoring for your servers, cloud and services