a freedOne

heavenishere
Ad 2:
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here
2007-09-08 17:49:44 (UTC)

I hate myself.

厭左好耐、厭到透晒喇..所以....

            夠 了 !

話就話夠呢,新問題老問題天天出現..我....

..我....我除左日日時時刻刻分分秒秒提住自己重新上路、重新進步之外,
唔打算做第二樣野

因為上帝未厭我

佢點止唔厭我咁簡單?


Ad:0
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here