a freedOne

heavenishere
Ad 2:
https://monometric.io/ - Modern SaaS monitoring for your servers, cloud and services
2007-03-18 10:47:17 (UTC)

精英

 真 高 興 !
 真係開心死我!
 今日親愛的啟業返到來崇拜呀!
 我仲食左佢tofu添,哇咭咭咭!
 
好滿足!(_: 我真係深愛著教會d弟兄!
個個都 好迷人:_)
弊家火,搞到好似d倚老賣老時不時侵犯d後生仔然後笑呵呵的婆婆咁添..
siht!
好在
我都深深愛著d姊妹嫁 ╭★  多得 祢的深愛


我深愛的弟兄啊,

您幾時先會 真 知道,

您做jobs、坐著office電腦前打野的所謂「係人都得」「冇可能唔
得」的能力,

可以隨時(甚至now n here就)失去,失去到好似從來都未有過;

就好似人會死,在世間上消失,消失到好似從來都冇出現過一樣呢?

 *我講野幾時變到咁深嫁

所謂「工作能力」←安全感之所在、尊嚴之所在、意義之所在..原來...


Ad:0