a freedOne

heavenishere
Ad 2:
https://monometric.io/ - Modern SaaS monitoring for your servers, cloud and services
2006-02-17 16:49:38 (UTC)

今夕何夕?

繼續都係好辛苦........

你教我怎麼說?

... .

我願我能表現出來。. ...


 ..
    ...
  ..
              .

            ....

      ..

            ...   .


    .

  .

      .. .細妹有一個功能;就係嚮期限的最後一天,幫
阿哥去郵政局,交遲交稅的罰錢


 我 的 心 如鹿渴 慕 溪水 dada DA DA da da d
a在心裏一直播一直播

 這隻歌,後來在莫壽增的禮堂也播了

           好辛苦

  又坐著聽週會,it drives me crazy

慕尼黑3級嫁喎,我都係第一次睇d咁裸露既片..我都係講下姐,深刻既其
實係世貿

      唔知,不過好辛苦

      三舅父帶來了從廣州買的四洲紫菜,上面寫住「香港
銷量第一!」

    永無休止


 Lee同釗民d動靜有d相似,猶其是講笑話總係煞有介事咁,通常佢地未
開始講就已經好搞笑


 由禮堂後面睇梁sir,佢好似萎縮左好多咁


          沒有痛,但係錐心蝕骨


   屬靈爭戰


            大家也last day
過了


眼淚多要分給我


Ad:0
Try a new drinks recipe site