Yan

yanyan
2006-02-05 06:33:59 (UTC)

你要快乐

距今日翻工喇。我真系好希望距能够快乐,稳一个人好好甘谈恋爱。
而我,又有乜所谓?好好甘读书啦,因为距讲过,我好好甘读书亦系令距快乐
的一件事情。


Ad:0
Try a new drinks recipe site