~_~LillY

something I want to say~~| |
Ad 2:
Try a free new dating site? Wiex dating
2005-10-11 09:03:22 (UTC)

一切都已經過去..

本來10月5號就走嘅佢,後來變左8號..再無奈咁變到11號..係..無錯,我
係多左6日嘅時間去見佢.但呢6日就係我22年裏面過得最痛苦嘅6日..委屈,無
奈,心如刀割..到最後嘅接受同原諒...一切一切都嚟得太突然..
永遠唔開心嘅事就始終唔想記起,我亦都發誓唔再唸,咁樣係對我自己最好
嘅安慰..亦都係對佢最大嘅寬恕..我唔想以後嘅四五十年過得朝不保值,因為
當我嫁佢嘅嗰一刻開始,我嘅生活,思想,行為都已經唔再係我一個人嘅事,或
者係我太執着,畢竟我地唔係一齊生活,點都唔可以思想,行為都一樣,但唔緊
要,佢唔係咁唸,我係咪得囖,我問心無愧...因為直到今時今日,我都堅信佢係
我嘅好老公..我都堅信佢最愛嘅人係我(或者可能中間有D小插曲)..我都堅信
我對佢好,佢會知道,佢會咁感覺到..所以,我現在唯一可以做嘅就係重新開
始..重新去認識佢,以前嘅,都過去啦...
點講都好..一夜夫妻百夜恩,我地始終係夫妻..我地都清楚知道呢點就已
經足夠...


Ad:0
Digital Ocean
Providing developers and businesses with a reliable, easy-to-use cloud computing platform of virtual servers (Droplets), object storage ( Spaces), and more.