May

May
Ad 0:
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here
2005-07-21 15:16:29 (UTC)

生日快樂

生日快樂呀wini~
今日有得食生日蛋糕,好開心呀!!

呢排多左落艇會練艇,今日仲要係wilmer cox艇.
真係初初有的緊張,因為未試過比wilmer cox 艇,但有少少失望係我只係扒
左2k warm up,之從就seat the boat,比唔到wilmer睇我的不足地方,
不過feel吓隻艇同埋睇wilmer划艇,都有好大得著!
真係見到wilmer支槳落水加速個吓,同我地真係好唔同~
我地可以話係冇個一吓!!
真係要的起心肝去改,比心機扒好每一槳!!

"仲有6個星期,由最尾扒番去第一都仲得!!"
我會記住架!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
仲有10日就考maths,温得好慢,好驚温唔切!!
今次一定要考好的!!Ad:0
Try a new drinks recipe site