~_~LillY

something I want to say~~| |
2005-06-23 10:10:15 (UTC)

Jun 23rd 18:03pm

啱啱番到屋企,我唸..我要開始習慣一個人..佢..已經離開左我,大傢都
係成年人,我唔想搞到大傢都唔開心,雖然我依然好愛好愛好愛佢..但我知道
已經無用,要走嘅,永遠都畱唔住..
我扮到無發生過任何事,用盡我僅有嘅氣力..打俾佢,換來嘅係一陣沉默,
又沉默,我忍唔住,岔開話題,我唔想佢難堪,我唔想俾壓力佢,所以,唔夠4分
鍾,我知道佢已經唔想再同我講電話,我無等佢開口,我就講byebye..電話級
左,我個心又俾刀割左一下,好痛..其實,明知打俾佢會係咁,我知架...唔係我
點會用盡我嘅力氣先為打個電話呢,.,.但唔緊要,我相信我涯得過,祗要佢都
涯得過,祗要佢知道...我愛佢..


Ad:0