May

May
Ad 0:
Try a free new dating site? Wiex dating
2005-05-22 15:11:42 (UTC)

差唔多&..

差唔多有一個星期冇落艇,今日初初500m,都唔係好知自己做緊咩,有的手忙腳
亂.划左咁耐都係咁....

今日係0 mark,
隻 filippi 8 撞左埋舊橋墩度!!,好危險呀~
當時都幾混亂


好彩最後都冇事
如果唔係都唔知收科..

聽日又要training喇...
都唔知點解淨係坐係度做,都可以咁攰架~
唔知係咪呢排多野搞...


Ad:0
PropellerAds