salina_queen

The_incomplete_diary
2005-04-23 13:55:01 (UTC)

care...

愛人你要保重身體...唔好再病喇
聽到你咳就好驚你副野會散
你知你幾"健碩"架喇^___^
記得要準時食藥~~...唔可以唔食..
俾我知道既話就剪左你./.
睇你點死!!呵...
你講過你唔會唔同我一齊架...
我呢世都記住..呢世都痴住你~~
怕未-_____-|


Ad:0