~_~LillY

something I want to say~~| |
2004-12-24 18:06:41 (UTC)

christmas la

終于到左我最驚過嘅聖誕啦..感覺..都仲ok嘅..因為現在祗係1:39am,平
安夜啱啱先pass..估到,in my dorm all 9..打機,睇左3集天涯俠醫..
同埋輸左2百分...
3點幾嗰時我已經開番個電話,唔使一個鍾佢就打嚟啦,都係嗰幾句對唔住
囖..我一D感覺都無,痲木啦..我同佢講:我認命啦,既然喊又喊過,閙又閙過,
連電話都power off埋啦,我仲可以點..唔通上吊咩..?唔好癲啦..?我以為
講到咁佢會反省下,點知...佢竟然話:咁妳講到咁我都無野好講啦....!!
頂...我真係好想死..但後嚟,原來佢同我講,尋晚佢lock左條key喺架車度,
搞到無門口入,要企喺間屋門口,等到5點9先番到入去,哈哈..底佢架..都唔係
企左好耐je..個幾鍾咁大把...
後嚟同佢嘈幾嘈,閙幾閙..又好似咩事都無啦..我有時都頂我地兩隻嘢唔
順..哈..

我現在除左我老公,咩都無喇,,望就望佢會對我好D,等我心理都平
衡D吖..唉...仲有排我涯吖..


Ad:0
yX Media - Monetize your website traffic with us