mingmoy

痞子明
2004-10-03 16:00:09 (UTC)

恐龍時代

恐龍有好多種,有喲食素,有喲食肉。不過現代人絕不是天生的素食者,若果硬
要食狗肉,兔肉,有些人就寧願食素。口味不同,就係唔同,既然可以選擇,為何
要食難食的嘢。嘢根本不可以亂食,可況說話呢? 這也沒有大不了,雞肉仍是
我最愛的,不過似乎不適合用火鍋食。