Salam

~~~ Diary ~~~
Ad 0:
Try a free new dating site? Wiex dating
2004-05-14 17:06:05 (UTC)

睇戲呀~~~

今日返工就落大雨啦,好麻煩呀,要帶摭ma,仲要帶左返公司之後一直都冇落雨
呀,激死人啦,人地仲帶左把長摭添ka,搞到我不知幾麻煩,最後放工又要帶埋
佢走ma...

放左工,和呀j去左睇戲呀(去左又一城的戲院),睇左套"絕世好賓",好搞笑呀,
劉青雲扮得真的好似賓賓呀,搞到我和j都一齊講賓賓話呀,大家都好白痴
咁...話時話我地睇戲之前去左睇人踩冰,嘩~~~佢地真的好勁呀,甚至連細過
我地的小朋友都勁過我地添呀,搞到自己有d慚愧lor,之後我地又去左
玩具反斗城呀,大家都一齊講細個時點,玩d咩咁,唔經唔覺係果度留左好耐,之
後就一齊睇戲啦!!!

睇完左之後,我地都諗唔到食咩好,最後...返左上水食野呀,去左大排檔食
呀,ok啦,食左好多野呀,真的好飽呀好飽呀,搞到唔敢咁快訓覺呀~~都好彩呀j
都趕到尾班車,唔係的話佢就搭的士ka啦...

明天就係星期六啦,唔知有咩節目好,不過我諗我應該都會有節目既,不過係唔
知係咩節目o者...


Ad:0
Try a free new dating site? Short sugar dating