ksterica

Ksterica
Ad 0:
Want some cocktail tips? Try some drinks recipes over here
2004-02-20 13:49:40 (UTC)

Inter-School Athletic Championships ( Day 2)

今日跑hurdles 時
我實在太過緊張
令我表現有啲失準
第一個欄就錯腳
被迫要用左腳攻欄
落後到最尾
我心唸唔可以第尾
之後一個一個追噃
但喺嗰個heat 好似得第5
overall 第9
差一名就到final la .
我就係輸咗一個頭位比人
今次比上次成績好咗
但係感覺上
初賽狀態較好
不過我只練習咗一兩個月
就有第9/37已經係差不多
希望下年可以攞到獎啦
仲有4*400 一定要有獎呀!!
Thank you 魚翅sir 呀!!
although 佢冇嚟


Ad:1