ksterica

Ksterica
2004-01-16 13:44:17 (UTC)

考試

今日終於都考完試啦
但都好似冇咩特別嘅感覺
又係咁過
可能已經對考試盲目
又或者我冇努力過
好期望個結果..
但係我好開心
因為我今次冇病到
之前每次考試都發燒
除咗S.1 第一次考試
亦都係成績最差嘅

死啦我今次冇病到
會唔會...........
唉哎...........'