simon_says

illusions
2001-03-02 01:50:51 (UTC)

nothing like tomorrow. all..

nothing like tomorrow. all alone.