ROSE

Rose Palace (ª´ºÀ¬Ó®c)
2002-09-22 14:32:01 (UTC)

★越來越忙啊!!★

開左學咁耐,都成半個月有多啦,真係隻覺越來越多野做
ar!原來科科都要睇好多野,之後present ar!仲要佔好重分,所以
一D都唔可以兒戲。
你知lar,我一向好懶又唔鐘意睇書,真係對我黎講好慘ar,
而且我又要勤力D喎!以免因個人之懶而連累D同group新同學仔mar。
再加上我咁懶,以後實冇人肯同我一group lar, 到時咪死,
所以我要努力向上!!!(講下0者,唔一定要做!)