xkiluax

­ø¼g­ø±o¤£¦R¤£§Ö
2001-05-25 10:52:59 (UTC)

¤TºØ¤H

ÂI¸Ñd¤H¦¨¤é°Ý§Ú«Y­ø«Y¯u«YÁé·NÊ ? ʦa¦n·Ð. btw , §Úª¾¹D ,
³q±`Ëݼ˰ݧڬJ¤H¦³3type , 1) Ê·Qª¾§Ú«Y­ø«Yles «Y¦n©_/Ãö¤ß.
2)ÊÄÁ·Nthat person lor. 3) Á¿¯º°Ý¤Ujie. ¦n¥i±¤ , °Ý§Ú¬J¤H§Ú
±NÊclassify ²Ä¤Gtype. ³Ì®t¬J«Y»y±a§ðÀ»©Ê¬J. ¤S¸Ü§Ú¦PÊ­ø
Ũ , ¤Slee ¤S¸ô oh my god ! ʦۤvÉNcourage ¦Pthat person
Á¿"§Ú·R§A" ­ø¸Ó­ø¦n±N­Óresponsibility ±À¸¨§Ú«×. ¦Ó¥B´Nºâ§Ú¯u
«YÁé·NʤSÂI ? Ê¥i¥HÂI ? ³£­øª¾°Ý¾¤°µ«§. ¤£¹L§Ú¯u«Y¦n®ð¼«
and therefore ¤µ¤é§Ú¤ß±¡¦n®t. moreover , §Úı±o§ÚÅTthat
person ¤ß¥Ø¤¤®Ú¥»¤@d³£­ø­«­n. a) Ū®Ñ in her heart always
is in da first place ©O¼Ë«Y¦n¨Æ¦ý«Y§Ú¤ß¦³¤£¥Ì...¥»®Ñ­«­«­n¹L
§Ú ? b) §Ú½èºÃÊ«Y­ø«Y·Q¨£§Ú/·Q¦P§Ú¤@»ô.§Ú·Q¨£Ê¦PÊ·Q¨£§Ú¬J
ratio ­ø¦n´£. ÊÁ¿´N¤ÑµL¼Ä,°µ´N¦³¤ßµL¤O. ¥s¬Y¤Hpractical d
la...¦Û¤v¤S­ø¨£±opractical wor. c) Ê­ø«H§Úlor, §Úª¾¤µ®É¤µ¤é
Ê­«Ä±§ÚÁé·Nªü¬Y¬Y. ¤S·|la,§Ú®a±æ³£­ø±æªü¬Y¬Y¤@²´. d) ¤µ¤éÊ
¥s§ÚÀ°Êphotocopy ®ÉÁ¿¬J " ·R«YµL±ø¥ó©^Äm " , §Úı±oright ,
but somehow ³£­n«YÂù¤è³£©^Ämlor. in conculsion , §Ú¦n
confuse ar. ³£­øª¾Ê·QÂI. ¤S­øª¾¦Û¤v·QÂI.
§Ú­ø«YÉN¥ªÊ­ø±o...¦P¼Ë¦a,§Úª¾¹Dʦ³ÉN§Ú³£±o.ʹçÄ@´z¦Pd
friend(ªü¬Y¬Y) ¤@»ô. §ÚµL©`lor. ¹ïÊËݦn°µ«§wor.
¥ò¦³§Úactually§Ú¤@d ³£­øunderstand Ê , §Ú¦¨¤é³£Ä±±oʱN¦n¦h
³¥¦¬®I­øÁ¿. ¦³dµê°²...
¤£¹Lºâ...¤Ï¥¿¨ä¹ê§Ú¦Û¤v³£¦n¦Û§Ú«OÅ@....

¨ì©³ºò­øºò­n©O ? §Ú­øª¾...Á`¤§¦]¬°Êd admirer ¸g±`°Ý§Ú³¥°Ý¥ª
°Ý¥k°Ýªø°Ýµu..¥O§Ú¦n¤ß·Ð·N¶Ã.

¨ä¹ê§Ú¤ß©³¥i¯à§Æ±æʱϧÚ....*sigh*