not set

§Úªº¤ß±¡¤é°O
2002-03-06 23:30:43 (UTC)

第一日

今日係第一日, 其實我都係睇花花info先知有咁既service... 咁都
好既, 其實我好鍾意寫野, 而自己寫完既野通常都係收埋. 我都想俾
多d人知我既想法. 我想, 呢個都會係一個好方法去解決我而家本身
既問題.
我知道自己係一個鍾意寫多過講既人, 同埋我講野成日都唔清唔
楚...所以寫係度, 俾想了解我既人睇下都好既.
其實我係一個幾悲觀既人, 成日都會影晌都身邊關心我既人. 我想,
如果我可以open d, 也許會為我同我既將來帶來改變...
我知道自己漸漸消失緊, 留下來其實都唔錯, 我同埋我既作品...